Ochrana osobnosti a ochrana osobních údajů

Naše kancelář je připravena poskytnout klientům komplexní právní poradenství a asistenci v celé šíři a to jak při ochraně proti zásahu či ohrožení, tak při obraně proti nařčení ze zásahu. Advokátní kancelář Láník a partneři poskytuje preventivní konzultace pro předcházení budoucí odpovědnosti, připravuje smlouvy v souvislosti s komerčním využitím osobnostních atributů (reklama), které zahrnují jak postup podle obecných předpisů občanského zákoníku, tak podle speciální úpravy pro tisk, rozhlas a televizi (právo na odpověď a dodatečné sdělení) a též související otázky trestně právní. Poskytované služby v oblasti ochrany osobnosti a ochrany osobních údajů zahrnují např.:

  • registraci správců osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • smlouvy mezi správci a zpracovateli
  • právní poradenství při zpracování osobních údajů
  • řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů
  • spory na ochranu osobnosti
  • zastupování fyzických osob při porušení práv na ochranu osobnosti včetně jejich zastupování v trestním řízení, ochrana podle tiskového zákona, ochrana osobních údajů
  • tvorbu a implementaci vnitropodnikových směrnic ohledně zpracování osobních údajů
  • povolovací řízení při předávání osobních údajů do třetích zemí
  • vytváření a udržovaní veřejných i neveřejných databází
  • přípravu všech potřebných smluvních a jiných dokumentů