Správní právo

Naše kancelář je připravena poskytnout klientům komplexní právní poradenství a asistenci v rámci správních řízení vedených Českou národní bankou, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadem průmyslového vlastnictví, Úřadem na ochranu osobních údajů, jakož i jinými správními orgány a institucemi disponujícími správními pravomocemi. Dále našim klientům poskytujeme služby z oblasti správního práva spočívající v zastupování před živnostenskými úřady, finančními úřady apod. Poskytované služby v oblasti správního práva zahrnují např.:

 • přestupkové právo včetně zastupování v přestupkovém řízení
 • živnostenské právo včetně zastupování ve věcech podle živnostenského zákona
 • problematika daní a poplatků
 • veřejné zakázky
 • stavební právo včetně zastupování v územním, stavebním a kolaudačním řízení
 • žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, ochrana proti nečinnosti a nezákonnými zásahy správních orgánů
 • správní soudnictví - zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů
 • opravné prostředky ve správním řízení (odvolání, rozklad, obnova řízení)
 • problematika spojená s výkonem rozhodnutí správních orgánů
 • vyřízení živnostenských oprávnění a jejich změn v souvislosti ze založením společnosti s.r.o. a v souvislosti s další činností obchodních společností
 • zastoupení klientů v katastrálním řízení při dispozicích s nemovitostmi, zejména při převodech nemovitostí a majetkovém vypořádání práv k nemovitostem
 • právní služby pro družstva a společenství vlastníků jednotek, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví; jejich vklady do katastru nemovitostí
 • problematika věcných břemen a jejich změn
 • zajišťovací instrumenty k nemovitostem v katastrálním řízení